PRIVACY STATEMENT

DIOR Academy (hierna te noemen DIOR) is een professionele opleider in de informatiesector. Als organisatie gaat DIOR dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit statement licht DIOR toe hoe zij met privacy omgaat.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
DIOR verzamelt persoonsgegevens van kandidaten die gebruik maken van het opleidingsaanbod of in het verleden een opleiding, leergang, training of workshop hebben gevolgd bij DIOR. Daarnaast worden ook persoonsgegevens van docenten verzameld voor het aangaan van overeenkomsten.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden voor de duur die nodig is bewaard, voor de uitvoering van de taken en zoals is bepaald in de wetgeving. Dit betekent dat persoonsgegevens die zijn verzameld voor het aangaan van een overeenkomst met docenten en voor het opleidingsaanbod na de datum van beëindiging nog 7 jaar worden bewaard en vervolgens verwijderd.

Toegang
DIOR gaat vertrouwelijk om met alle gegevens, slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de persoonsgegevens. Op deze manier beschermt DIOR de persoonsgegevens van haar medewerkers, van mogelijke kandidaten of opdrachtgevers. Daarbij houdt DIOR zich aan de regels zoals de Autoriteit Persoonsgegevens die voorlegt.

Specifieke toestemming wordt gevraagd voor de volgende verwerkingen:
• De verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.
• De plaatsing van foto’s op de publiek toegankelijke website pagina.

Rechten
Indien je bij DIOR een opleiding, leergang, training of workshop hebt gevolgd, dan kan je ons altijd benaderen om te vragen om je gegevens in te zien, te verwijderen of over te dragen.

Mochten er klachten zijn, dan streeft DIOR er als eerste naar om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte: DIOR houdt geanonimiseerde bezoekersaantallen van haar website bij. De IP-adressen van deze bezoekers worden niet bijgehouden.

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen via info@dior.nl of 070-8200628.