Opleiding Informatiemanager/Adviseur

 

 

Overheidsorganisaties krijgen steeds meer te maken met hogere eisen van hun lokale, nationale, Europese en mondiale omgeving. Zo wordt de roep om digitale
dienstverlening (e-overheid) steeds luider en stellen burgers steeds hogere verwachtingen ten opzichte van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en
verantwoording.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een groeiende noodzaak tot een effectieve samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen afdelingen en overheden
onderling in een open omgeving. Daarbij komt dat internet mede zorgt voor toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving.

De ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke
en betrouwbare overheidsinformatie een sleutel tot succes. Om dit te bereiken moeten heldere beleidsuitgangspunten worden vastgelegd.

Van moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze uitgangspunten tot uitdrukking te laten
komen in duidelijke en begrijpelijke regels en richtlijnen. Andere vaardigheden die een informatiemanager moet beheersen zijn: het managen van projecten, uitvoeren
van onderzoek, ontwikkelen van nieuwe informatiestructuren en het in gang zetten van veranderingstrajecten.

Ook zijn er bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig om normen, prestatie-indicatoren en een personeelssterkte vast te stellen en om kengetallen en ratio’s te
kunnen bepalen.

De opleiding tot Informatiemanager / adviseur is absoluut noodzakelijk voor iedereen die leiding / adviezen geeft op het terrein van informatiemanagement en
succesvol wil opereren op strategisch en tactisch niveau. De informatiemanager komt alles te weten over digitale dienstverlening, het ontwikkelen van een visie,
beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en kengetallen. Ook is hij in staat een project succesvol te leiden.